Ordinær generalforsamling 29. september 2020

Dagsorden for ordinær generalforsamling i Postsalen tirsdag kl. 17.30 den 29. september 2020

1. Valg af dirigent.

2. Valg af referent.

3. Godkendelse af dagsorden.

4. Formandens beretning.

5. Kassereren fremlægger samlet regnskab.

Regnskab eftersendes i god tid inden generalforsamlingen.

Foreningens årsregnskab 2019:

 Årets resultat: -18.893 kr.

 Likvide beholdninger: 138.214 kr.

 Aktiver i alt: 397.630 kr.

Ejendommens årsregnskab 2019:

 Årets resultat: 326.923 kr.

 Likvide beholdninger: 452.639 kr.

 Aktiver i alt: 10.983.014 kr.

6. Indkommende forslag.

Forslag til behandling skal modtages senest 10 dage før generalforsamlingens afholdelse.

7. Valg af medlemmer til bestyrelsen og tillidshverv.

A. Følgende er på valg til bestyrelsen (vælges for 2 år):Søren Muldgaard: Genopstiller som bestyrelsesmedlem. Dog ønsker Søren at fratræde som formand til marts 2021 og fortsætter gerne som bestyrelsesmedlem.

Steen Andersen: Ønsker ikke at genopstille som bestyrelsesmedlem. Peter Hermod opstiller som bestyrelsesmedlem på anbefaling af bestyrelsen. Arne B. Larsen: Genopstiller som bestyrelsesmedlem.

B. Øvrige bestyrelsesmedlemmer (ikke på valg) Ebbe Skovsgaard, Peter Pretzmann, Johnni Ragnarsson og Jørgen Franck.

Dog ønsker Peter Pretzmann at trække sig fra bestyrelsen.

Elin Steppat Hausle opstiller som bestyrelsesmedlem på anbefaling af bestyrelsen.

C. Valg af bestyrelsessuppleant (vælges for 2 år):1. suppleant vælges ulige år: Peter Klindt Jørgensen er ikke på valg.

2. suppleant vælges lige år: Kim Fischer er på valg.

D. Valg af revisor: Valg af statsaut. eller registreret revisor: inforevision anbefales valgt af bestyrelsen

 E. Valg til fanebærer: Fanebærer (Nuværende: Kaj Yttesen)Fanebærer (Nuværende: Arne B. Larsen)

8. Medlemsskab af SMVdanmark.

Vores medlemskab af SMVdanmark har været til diskussion ved flere lejligheder. Derfor blev der afholdt et medlemsmøde 19. februar 2020,hvor SMVdanmark havde mulighed for at præsentere fordelene ved et medlemskab.

Der er stillet forslag om en afstemning mht. en fornyelse af medlemskabet for 2021.

9. Eventuelt.

Hvad kan vi gøre for at opnå et større fremmøde til medlemsmøderne?

Pbv

Jørgen Franck

Skriv en kommentar